Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
  Indien u op deze site een bestelling plaatst dan komt er tussen u en Worm&Co een overeenkomst tot stand. Op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarvan u dient kennis te nemen voordat u de bestelling plaatst. U kunt deze algemene voorwaarden printen bij het invullen van uw persoonlijke gegevens. U dient de algemene voorwaarden te aanvaarden bij het plaatsen van een bestelling.
 2. Aansprakelijkheid
  1. Worm&Co kan de beschikbaarheid en juistheid van op de website wormenco.nl voorkomende gegevens niet volledig garanderen.  Worm&Co aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan dier/paard ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van de informatie op www.wormenco.nl. Worm&Co aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die ontstaat aan dier/paard als gevolg van of samenhangende met de toezending van informatie via deze website of per email, waaronder wordt begrepen de schade die ontstaat als gevolg van niet of niet tijdige beantwoording van het toegezonden bericht.
  2. Worm&Co aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door enig gebrek van een product van Worm&Co aan een ander product of persoonsschade.
  3. Wormbestrijdings-adviezen worden opgesteld aan de hand van uitslag(en) en de volledig ingevulde vragenlijsten die wordt ingevuld in uw account. Worm&Co aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die ontstaat als gevolg van onjuist of onvolledig ingevulde vragenlijsten, onjuiste wormbestrijdings-adviezen worden verstrekt.
  4. Worm&Co aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verzending van de mestmonsters. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de klant. Het verlies van de mestmonsters tijdens toezending, of vertraging in de bezorging van de mestmonsters waardoor de waarde van de wormeitelling nog maar beperkt is geheel voor rekening van de klant. De aansprakelijkheid van Worm&Co, op welke grondslag dan ook, is ingeval van gebreken bij de uitvoering van een opdracht en met name laboratoriumonderzoeken: (a) bij een factuurbedrag tot € 1.000 beperkt tot maximaal € 2.500, (b) bij een factuurbedrag boven € 1.000 beperkt tot maximaal twee maal de factuurwaarde van de opdracht. Indien voor meerdere werkzaamheden tegelijk opdracht wordt gegeven, wordt elke werkzaamheid als individuele opdracht beschouwd.
  5. De aansprakelijkheid van Worm&Co voor gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs-)stagnatie en andere vormen van bedrijfsschade zijn uitgesloten.
  6. Opdrachtgever vrijwaart Worm&Co voor aanspraken van derden voor zover deze de hiervoor onder 1 genoemde beperking van aansprakelijkheid te boven gaat of betrekking hebben op de hiervoor onder 2 genoemde uitsluiting van aansprakelijkheid.
  7. Op elke overeenkomst tussen Worm&Co en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  8. Een bestelling wordt altijd binnen 30 dagen geleverd .Mocht de bestelling niet binnen 30 dagen zijn geleverd dan kunt u de bestelling kosteloos annuleren
 3. Bestelling, levering en betaling
  1. De bestelling van een wormcheckkit vindt plaats door middel van een door (of namens) de koper volledig ingevuld bestelformulier dat via internet door (of namens) de koper is verzonden en is ontvangen door Worm&Co. De koper ontvangt per e-mail een bestelbevestiging.
  2. De wormcheckkit kunt u binnen 4 werkdagen na bestelbevestiging verwachten op het opgegeven adres. Tenzij anders vermeld op de website (bijv. rond kerst en vakantieperiode). Voor vertraging veroorzaakt door POST NL ,Sandd of Postservice kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen.
  3. De wormcheckkit, wordt op het afleveradres dat op bestelformulier is opgegeven afgeleverd.
  4. De factuur kan worden voldaan via Ideal of creditcard. Na betalingen ontvangt u de factuur per email.
  5. Worm&Co onderzoekt geen monsters welke het aspect van diarree hebben, dan wel bijmenging van bloed laten zien of anderzijds een niet gezond aspect vertonen. Worm&Co zal u in dat geval direct inlichten en adviseren contact op te nemen met uw eigen dierenarts.
  6. De uitslag van het mestonderzoek en het daaraan gekoppelde advies wordt toegezonden naar de persoon die wormcheckkit(s) heeft besteld. Dit gebeurt per email. Dit zal enkele dagen in beslag nemen. Indien een wormcheckkit aan een andere persoon wordt gegeven of doorverkocht zal de uitslag worden gezonden naar de persoon die de wormcheckkits heeft besteld. De originele besteller van de wormcheckkits is verantwoordelijk dat de uitslag bij de gewenste persoon komt.
  7. Mocht u beslissen de bestelling te retourneren dan wordt het betaalde bedrag binnen 14 dagen terug gestort op uw bankrekening.
 4. Kosten
  1. De prijzen zoals vermeld op de website (www.wormenco.nl) zijn in euro's en inclusief BTW. De prijzen op de website zijn voor toezending van de wormcheckkit inclusief de uitvoering van mestonderzoek en het opstellen van een advies en de koper hierover te informeren. Portokosten voor het toezenden van het mestmonster van de cliënt naar Worm&Co zijn voor rekening van de klant.
  2. Een wormcheckkit omvat naast de monster verzendmaterialen ook de laboratorium bepaling. Onafhankelijk of het mestmonster of ontlastingsmonster wordt ingestuurd binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen is de klant verplicht de betaling in zijn geheel binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen te voldoen.
 5. Retourneren
  1. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of het product aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dient hij Worm&Co daarvan binnen 14 dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
  2. Als is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Worm&Co de keuze de producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan terug te betalen.
  3. Als koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen 10 werkdagen na aflevering aan Worm&Co te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd als het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper.
  4. De verzendmaterialen welke zich bevinden in de wormcheckkit, zoals toegestuurd door Worm&Co zijn goedgekeurd door Post NL. Indien de koper andere verzendmaterialen gebruikt voor het verzenden van mestmonsters buiten de materialen hem toegestuurd met de wormcheckkit kan Worm&Co niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke claims van derden voor het gebruikt van deze niet door Post NL goedgekeurde materialen.
 6. Klachten
  Klachten dienen binnen 5 werkdagen na de laatste dag van de geplande uitvoering van de opdracht schriftelijk en deugdelijk onderbouwd, te worden gemeld bij wormenco. Opdrachtgever is niet gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op grond van een klacht op te schorten.
 7. Privacy verklaring
  Op deze website wordt voor het plaatsen van een bestelling persoonlijke gegevens zoals uw naam en adres gevraagd. Ook bij het invullen van de vragenlijst, als onderdeel van de wormcheckkit worden persoonlijke gegevens gevraagd. Het kan zijn dat Worm&Co een uitslag aan een derden deskundige laat zien om zo het beste advies te kunnen geven. U gegevens kunnen worden gedeeld met een derden deskundige op het moment dat u de wormkuur via Worm&Co besteld. De deskundige (dierenarts) is wettelijk verplicht u gegevens en uitslagen in zijn of haar administratie op te slaan bij het verschaffen van een wormkuur.
 8. U heeft de mogelijkheid een kopie van de uitslag door te laten sturen naar uw dierenarts. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden gaat u akkoord met het delen van uw NAW en paard gegevens.
 9. U gaat akkoord met bovenstaande voorwaarden op het moment dat u zich aanmeld met u persoonlijke account.
 10. U beseft zich dat u altijd verantwoordelijkheid draagt voor de gezondheid van uw paard en bij ernstige gezondheidgebreken altijd contact op neemt met uw dierenarts.

Onze partners

Categorie winnaar Horses Product van het Jaar
Categorie winnaar Horses Product van het Jaar
Preferred supplier HorseFitShop
Preferred supplier HorseFitShop
Exclusief partner FNRS
Exclusief partner FNRS
Worm&Co

Worm&Co maakt mestonderzoek écht makkelijk!